header banner
Default

Tai kısaltması ve ne anlama gelir?


 TAİ, bir şirketin yani bir kuruluşun adından baş harfler ile ortaya çıkmış olan kısaltma sözcüktür. Açılımı uzun olması nedeni ile ve marka adı olarak daha uygun olduğu için TAİ kısaltması kullanılmaktadır. TAİ, ortaklı bir şirket ismidir. 

 TAİ Ne Demek ve Açılımı Nedir? 

 TAİ, aynı zamanda TUSAŞ olarak da kaynaklarda geçmekte ve bilinmektedir. Açılımı ise Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı demektir. 28 Haziran 1973 yılında kurulmuş olan şirket, Türk - ABD ortaklığı içerir. 20 binin üzerinde çalışana sahip olan bu kuruluşun ortakları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Hava Kurumu gibi ülkemiz için önemli olan kurumlar yer almaktadır. TAİ'nin kuruluş amacı, Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlılığını azaltmak ve ülke içi kazancı artırmak vardır. Ankara ilimizde yer alan TAİ, Çankaya ilçesine bağlı olarak hizmet vermektedir. 

 TAİ Neyin Kısaltması? 

 TAİ, bir kuruluşun marka değeri taşıyan kısaltma adıdır. TAİ kısaltma teriminin açılımı ise; Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı şeklindedir. TUSAŞ olarak da bilinir.

Sources


Article information

Author: Taylor Sutton

Last Updated: 1703723882

Views: 1129

Rating: 3.7 / 5 (88 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Taylor Sutton

Birthday: 1967-08-26

Address: 3976 Jones Spur, Christopherton, SC 64778

Phone: +4818381140217549

Job: Article Writer

Hobby: Whiskey Distilling, Tea Brewing, Scuba Diving, Playing Chess, Sculpting, Hiking, Running

Introduction: My name is Taylor Sutton, I am a intrepid, tenacious, resolved, expert, risk-taking, unyielding, accomplished person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.